10 mar. 2017

Desfile de EntroidoXa podedes solicitar praza no noso centro

C.E.I.P. VIRXE DA BARCA 
Enfesto Nº13 15124 MUXIA 
 Tf 881880794

INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO (Curso 2017-18).

 • Prazo de presentación das solicitude de admisión: do 1 ó 20 de marzo.
  O modelo de solicitude está á súa disposición no propio centro escolar e na dirección: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113 (Anexo II).
  Tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado
 • Coa solicitude deberá achegarse:
  - Copia do DNI do alumno/a ou copia do libro de familia, para acreditar a súa idade.
  - Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa, se é o caso.
  - Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.
  - Documento acreditativo de necesidades específicas de apoio educativo, se é o caso.
 • Toda a documentación deberá ser orixinal ou copia cotexada.
 • A solicitude poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillos/as comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita. Nos demais casos requírese a sinatura dos dous titulares, agás que a patria potestade estea atribuida a un deles con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero.
 • Data de publicación das listaxes do alumnado admitido e non admitido:antes do 15 de Maio.
 • Prazo para formaliza-la matrícula: 20-30 de xuño.
 • Normativa que regula o proceso: Orde do 12 de marzo de 2013 e Orde do 25 de xaneiro de 2017 que a modifica.

13 feb. 2017

Mural da Paz

E para remata-lo día da Paz, fixemos un mural entre todos os nenos e nenas do cole. É unha árbore de corazóns con palabras relativas á paz escritas polos nenos/as.CABAZAS 3 E 4 ANOS

CABAZAS 5 ANOS

CABAZAS 1º

AS CABAZAS DE 2º